Vallprojekt Lerjedalens GK

Vallprojekt Lerjedalens GK

2021-10-18

Arbetet på rangen är i full gång och all matjord är redan skalats av i vallar på rangens vänstra sida. Fördröjningsdämmen har anlagts ner mot hål 18 för att skydda befintliga dammar mot sediment från den ”nakna” jorden vid nederbörd. De har monterat ett slagnät vid befintliga bås som ska tas i bruk under v.42 när nätet kompletterats och fastmonterats i marken.

2021-09-28

Start av etapp två på rangen kommer ske efter arbetsdagen den 9 oktober. Rangen kommer stängas för all träning förutom att slå in i ett slagnät vid båsen med självplock. Lerjedalen markberedning kommer få tillgång till hela den yta vi 2021 nyttjat som range för att vara helt klara för sådd av densamma i april/maj 2022. Samma tid kommer vi flytta upp verksamheten till en helt ny slagramp, om en med begränsad slaglängd till de två nya målgreener som kommer vara klara då. Vår absoluta målsättning är att öppna rangen igen med slaglängder på dryga 200m under hösten 2022. Även om det inkräktar på hur vi kan nyttja rangen 2022 så är det som klubb och utförare den bästa lösningen för bägge parter. Finns en ritning bifogad tv på sidan här så att ni kan se hur allt är tänkt.

2021-09-14

Etapp 1 så gott som klar…

Efter mycket arbete med utläggning av matjord och justeringar av fall mot brunnar mm under sommaren har vi nu sått hela ytan. Trots denna torra perioden vi haft fram till för ett par dagar sedan kan vi redan nu se att gräs börjar gro efter endast en dryg vecka sedan sådd. Innan säsongsstart 2022 kommer två målgreener färdigställas med konstgräs ihop med att färdigställa en övningsbunker. Kvar till våren blir även asfaltering av  gångvägar och  nya slagmattor.

2021-05-27

Tyvärr har det mkt regnandet gjort att greenbyggnationen dragit ut på tiden. Vi har lagt ner tomrör för vatten och el för kommande arbeten som klubben på sikt vill göra. Det kan handla om belysning, vatten och toalett osv. Viktigt dock att notera att det finns inga beslut om det än i styrelsen. Nu handlar arbetet om att ta fram hur rangen ska se ut in i framtiden, det arbetet bedrivs samtidigt som allt material körs in till vallarna.

Fom måndag ska greenmaterial med dräneringsgrus och såbäddsmaterial lyftas upp på greenytan och läggas ut i jämna lager. Varje lager ska packas ordentligt för att undvika sättningar i ytan lägre fram.

2021-05-07

För er som varit på klubben kan nu se den nya rangen med övningsgreen växa fram i snabb takt. Nu ligger den nya övningsgreenen på plats för att påbörja lägga ner dräneringar, bevattning, dräneringsgrus och till sist såbäddsmaterial. Vi kommer på måndag 10/5 börja schakta från bollautomaten upp mot där de nya utslagsplatserna ska börja. I schaktet kommer bevattning till den nya greenen läggas ner samt tomrör för framtida bruk med el och vatten/avlopp. Under tiden torkar förhoppningsvis terassen (nya greenytan) upp så att arbetet kan påbörjas så snart alla rör ligger på plats. Vi har lagt upp greenritning här på hemsidan så ni kan se hur greenen kommer att byggas.

2021-03-08

Projektet hann under den kalla perioden att få in och forma den nya övningsgreenen ihop med en målgreen och starten på den nya utslagsrampen innan varmare väder gjorde det svårt att fortsätta att forma kullar och nya målgreener. Nu väntar vi på varmare väder så att tjälen i i marken och tjälklumpar som ligger en bit ner i uppfyllda kullar mm ska tina upp innan arbetet med att utforma nya övningsgreenen kan fortsätta. Vi har lagt upp några nya bilder och film på hur det ser ut idag.

Övervintringsröse salamander och biologisk mångfald

Arbetet med kompensationsåtgärder för den större vattensalamandern kommer påbörjas inom kort på noga utvalda platser (se karta ). Vi kommer att anlägga tre olika sorters övervintringsplatser för salamandern. Konstruktion av specialgjort och påkostat övervintringsröse ”kungshög” för större vattensalamander. En exponerad mur som framsida mot söder och håligheter som gör att salamandrarna kan ta sig in i frostfri miljö av grenar och stubbar under långsam nedbrytning.

En trave med grova grenar och lövträdstammar som ”aldrig blev hämtade” och långsamt bryts ned. Ett bra exempel på ett gömställe dagtid och övervintringsplats för amfibier.

Anlägga ett stenröse mot söder omgivet av ris och buskar. Stenen magasinerar värme och öppningar i riset ger utmärkta vindskyddade möjligheter för många smådjur att sola och samtidigt få skydd mot predatorer.

Ni kan läsa mer om bakgrunden till de kompensationsåtgärder vi gör och varför vi gör dem,

PM Komplettering angående övervintringsplatser och övriga levnadsmiljöer för den större vattensalamandern vid Lerjedalens golfbaan

 

2021-01-15

Nu har arbetet med ny range startat. De har börjat anlägga en väg ner i arbetsområdet från kroksjövägen där allt material ska tas in att forma rangen med. En bladmaskin har sedan i tisdags banat av matjord och förberett byggnation av ny övningsgreen i anslutning till parkeringen. Ytan ska höjas med ca 1,25m mot tidigare green för att ansluta upp mot slänten till Kroksjövägen.

Nytt etage för slagmattor har flyttats fram ca 20m från dagens mattor för att få plats att bygga två målgreener.

Har lagt till några bilder så ni kan se hur arbetet fortlöpt under veckan

2020-11-06

Lerjedalen Markberedning står i startgroparna för att påbörja arbetet att bygga en ny avfart från Kroksjövägen ner mot rangen för att kunna köra in material och påbörja arbetet med vår nya range. Kvar är att ordna det sista rörande el/tele som finns i marken vid den nya infarten. Prognosen är att de kommer igång med arbetet inom 14 dagar.

Vi kommer med början av nästa vecka ta hand om greenmaterialet i övningsgreenen för att kunna användas till andra projekt på banan.

2020-10-21

Vi har börjat att ta av greengräset från övningsgreenerna för att använda på banan, tex kan det användas till nya damtee på hål 9-10.

2020-10-20

Vallprojektet siktar nu in sig på rangen som är det enskilt största delprojektet av dem alla med start redan nu i höst. Ni kan se i dokumenten i vänsterspalten som visar hur det kommer att se ut. Förklaring nedan till de länkade dokument som finns i vänsterspalten. Det finns en enkel skiss som visar målgreener på rangen samt en ny övningsgreen i anslutning till parkeringen.

 • Ombyggnad Range 2020-2023, bildspel med tidplan och förklaringar
 • Konceptskiss Range, En skiss av arkitekt Christian Lundin hur rangen kommer upplevas när den är klar
 • Situationsplan, En ritning där all tillgänglig information finns samlad på ett ställe.

Hål 13

Nu kan ni se och jämföra om ni tycker att hål 13 blev som det var tänkt från början genom att jämföra datamodellerna med varandra före och efter samt titta på länken med drönaröverflygning av hål 13 innan vallprojektet startade

 

 

Drönarfilm, presentation hål 13 innan vallprojekt

Överflygning Hål 13 innan vallprojektet_se och jämför.

2020-03-30

Med start tisdag 31 mars ska de nya vallarna förberedas för sådd samt åtgärda ev. fel och brister som uppmärksammats efter byggnationen avslutades i förra veckan. Det är viktigt både för oss och Lerjedalen Markberedning AB som är ett gemensamt ägt bolag av HML och Viavest som ansvarar för vallprojektet att vallarna så snart som möjligt blir klara för sådd. Vi hoppas på bra väder under våren så att arbetet kan flyta på vilket oftast resulterar i bra resultat och fina golf ytor. Det kommer vara 2-3 maskiner igång på och runt vallarna, arbetet beräknas hålla på i stort sett hela april då de även har uppdraget att så vallarna genom sprutsådd när förarbetet är klart.

Nu ligger ett stort ansvar på oss som arbetar på klubben att utbilda de som kommer och arbetar på banan och er spelare att visa hänsyn genom att tänka på deras säkerhet när ni spelar. Då de inte har erfarenhet golfbanearbete är det viktigt att ni försäkrar er om att det är riskfritt att slå och att ni har kontakt med de som arbetar på vallarna.

Alla berörda vallar och områden i projektet ska till stor del vara uppmärkta med blå/gröna pinnar. Men skulle ni hamna där det ännu inte blivit uppmärkt, droppa med lättnad enligt ”mark under arbete”. Arbetet fortgår med att märka upp banan samt att komplettera med en uppdaterad lokal regel för där lättnad för årets vallar finns med.

 

2019-12-20

Nu tar vallprojektet paus över jul och nyår för att med ny kraft starta igen tisdag den 7 januari. Då kommer även arbetet starta upp på hål 10 med ytterligare ett arbetslag bestående av 2st dumprar, 1st bladmaskin och 1st grävmaskin. Till de vallarna kommer material köras från mellanlagringen på hål 15 av de nyss nämnda dumprarna. Om ni rör er på banan när arbetet pågår vill vi att ni visar hänsyn och största försiktighet runt dessa maskiner.

I övrigt har höstens regn gjort arbetet besvärligt då materialet gärna vill flyta ut istället för att ligga kvar och kunna formas till färdig vall. Men allt är förberett för att kunna starta i januari med projektet och vi håller tummarna att regnet byts ut mot vinterkyla som gör arbetet för oss enklare.

 

2019-11-11

Har lagt upp nya bilder i galleriet,  samt en film när bladmaskinen arbetar vid röd tee hål 16.

 

2019-11-07

Klubben har med Christian Lundin genomfört en banvandring med delar av styrelsen och representanter från Lerjedalen markberedning AB som driver projektet. På banvandringen diskuterades främst att förbereda ett par nya röd tee som klubben i efterhand får färdigställa ( hål 10, 13 och hål 16). Samt beslutades att lägga igen bunkrar hål 7, 8 och vä bunker hål 13 och ersätta dem med vallar. Denna del av projektet ej genomfört än (nytt beslut ej tagits)

Finns skiss på ny bunker hål 7,

och hål 12.

På hål 7 och vänster bunker hå 12 är förändringarna beslutade, det finns även ett förslag att bygga om bunkern på höger sida om green (se skiss).

2019-11-04

Nu startar höstens vallprojekt på allvar, idag kommer flera anläggningsmaskiner påbörja arbetet med att förbereda byggande av infart och skala av matjord på de vallar som ska anläggas. Det kommer att påverka banans setup under veckan efter hand som arbetsmaskinernas säkerhet påverkas av golfspel.

I första skedet kommer följande ske,

 • Hål 10, kortas av alt spelas som par tre hål
 • Hål 12, vä sida vid green kommer bli mark under arbete.
 • Hål 15, Infartsvägen till deponin kommer användas för trafik in/ut till banområdet.
 • Hål 16, Hålet kortas av till par 4. Första delen av hålet är arbetsområde och infart över fairway till vallar hål 2 och 5 blå slinga.
 • Blå slinga hål 2-5, som det ser ut idag kommer de hålen stängas av när arbetet med vallarna kommer så långt.

Vid nya förändringar av bansträckningen pga vallprojektet el annat kommer ny information delges via hemsida och kansli.

2019-10-25

Nytt för iår är att alla vallar är designade av banarkitekt Christian Lundin, har faktiskt varit medlem i klubben under början av sin golfkarriär, positivt för oss att han känner till banan sedan tidigare. Hans senaste projekt är bl.a Österåker i Stockholm och Skövde GK som fått en makeover , även inkluderad med Henrik Stenson Golf Design.

En stor fördel att få in ett kartmaterial från Christian är att de går att få in i samtliga maskiner som ska arbeta på banan. I en skärm i respektive maskin finns alla vallar inritade, som i sin tur har GPS mottagare monterat på maskinerna. Vilket möjliggör att de arbetar med stor noggrannhet vad det det gäller höjdkurvor, vallarnas placeringar mm.

Anläggande av delområden, i följande ordning i mån av tillgång på massor och vad som hinns

med ; 12-14, västra delen av 20, 17, 28, 27, 33, 32, östra delen av 20 och 31.

 • Vall 12-14, är belägna på 18:hålsbanan hål 16 första delen mot ravin. Hål 2 och 5,- 9-hålsbanan.
 • Vall 20, västra delen, 18:hålsbanan hål 10 första delen mot cykelbanan.
 • Vall 17, 18:hålsbanan hål 12 resterande vall mot green längs cykelbanan.
 • Val 28, 18:hålsbanan hål 7/8. Diskussion med arkitekt ang behålla greenbunker hål 7
 • Vall 27, 18:hålsbanan hål 8/9. Diskussion med arkitekt ang lägga igen bunkrar vä sida
 • Vall 33, 18:hålsbanan hål 9. Diskussion med arkitekt att förlänga vall mot trädridå
 • Vall 32, 18:hålsbanan hål 13. Förslag, Gå ihop med vall 31 och lägga igen stora greenbunker tv green. Behålla lilla greenbunkern.

Går projektet bra i vinter är följande reservvallar planerade, markerade med mörkgrönt i ritningen

 • Vall 20, 18:hålsbanan hål 9.
 • Vall 31, 18:hålsbanan hål 13. Gå ihop med vall 32 och lägga igen stora greenbunker tv green. Behålla lilla greenbunker.

Höstens vallprojekt startar den 4 november med att vägar och anslutningar till planerade vallar anläggs. Därefter ska matjorden tas bort för innan någon vall kan börja anläggas.

Förslagen till förändringar enl ritning ska godkännas av GK (styrelse), arkitekt, myndigheter och lerjedalen markberedning gemensamt för att genomföras. En rundvandring med arkitekt Christian Lundin, repr. styrelse är planerad för att på plats diskutera förslag till förändringar och planerade arbeten i helhet.

2019-02-21

Nu har vinterns delprojekt i det stora vallprojektet kommit en bra bit på väg. Vallen vid green hål 4 mot tee hål 2 är klar, samt vallen mellan hål 11/12 är klar grovmodulerad. Det som återstår är att planera ut matjorden.

Nu byggs vallen th om herrtee hål 2 mot green hål 10. Vallen började byggas vid tee 2 och byggs runt green 1o, kvar att bygga är från bakkant green och sträckan längs cykelbanan.

Kvar att bygga är vallen på motsatt sida av cykelbanan på hål 12. Vallen ska byggas från framkant herrtee, tv om damtee och fortsatt fram längs vä sida av fairvay och mot cykelbanan.

För att få en bättre överblick kan ni titta på dokument ;01_1 Situationsplan arbetsområdet 2018-ver 01 som finns i vänsterpalten här under vallprojektet.

2019-01-23

Sedan november 2018 har vallprojektet fortsatt med att förberada inför vinterns nya vallar ( 01_1 Situationsplan arbetsområdet 2018-ver 01). Vi började med att flytta bevattningsstammen mellan tee 2 och green 4 för att den nya vallen inte ska placeras mitt på ledningen.

I december byggdes ny väg ut till de nya vallarna. Sista biten genom ravinen är vägen delvis

byggd med grävmaskinsmattor samt med vägmaterial. Tanken är att kunna återanvända mattor och grusmaterial till kommande vägar i projektet.För att klara av att bli av med vatten på hål 13 har vi grävt ner en ny ledning och satt en brunn på  sida hål 13. Brunnen kommer vi sedan använda för att ansluta den vall som längre fram i projektet ska byggas på platsen.

Vallen vid green 4 påbörjades 7  januari med att skala bort matjorden som sedan läggs tillbaka på vallen efter den modulerats. Se gärna bildspelet ovan där ni kan följa utvecklingen i projektet. Under filmer finns även en ny ”timelaps” som visar när vallen börjar att byggas mellan hål 11-12.

 

Vi har en videopresentation på hur det förhoppningsvis kommer se ut på hål 13 när vallarna är klara på bägge sidor. Just nu moduleras vallen på höger sida, vänster sida hål 13 kommer tidigast att moduleras hösten 2018. Det kan vara svårt att överblicka hur det kommer att se ut när projektet är färdigt, det här ger en vägvisning hur det kan komma att se ut.

 

Videon nedan visar hur hål 13 sett ut tills idag, när vallarna är klara och gräset är etablerat kommer det få positiv inverkan på hålets layout.

 

 

Filmer från arbetet.

Daniel Berggren från personalen är duktig med kameran och gillar att filma och fotografera vad vi gör på banan. Det finns mer att titta på om ni följer Banpersonalens facebooksida. Här följer ett axplock av det Daniel filmat under projektet.

Filmer från Projektet

Klicka på länken nedan så startas filmen.

bladbandvagn_timelapse_kompr

Dumperförarens vardag

Kapaciteten hos stora Dumprar

Ny Vall, hö sida hål 13 filmat med drönare 21 mars

 

Information om Vallprojekt nedan.

Följa denna länk och läs allt om vallprojektet.

Vallprojekt; Tee hål 15 (31/5)

I ett led i att bygga en avskärmning mellan arbetsområdet och 15:e har det tillfälligt tagits en del i anspråk av gul tee. Ursprunglig plan var att bygga ett staket mellan arbetsområdet och tee men planen har ändrats för att till hösten bygga ett nytt avlångt gul tee 5-7m in i ytan mellan green hål 14 och dagens gul tee. Lite längre bak kommer vit tee att byggas in i vallen som en utmaning för de som valt att spela ett svårare alternativ.  Ett av de större skälen till att flytta dagens tee mot greenen hål 14 är för att ändra på spellinjen på hål 15 av säkerhetsskäl. Vår målsättning är att styra spelet bort från ytan mellan hål 14-15 för att riktas mer mot mitten av dagens fairway. I ett led av det har vi samtidigt ändrat markeringarna från out om du slår över vallen till MUA (mark under arbete). Slår du din boll i/över vallen måste du droppa en ny boll utan plikt i skärningspunkten där bollen gick in i det MUA-markerade området.

Vallprojektets arbetsområde innanför vallarna får ej beträdas. Ingen bolletning på andra sidan vallen får ske oavsett dag el tidpunkt på dygnet

Sådd av vallar.

Alla arbeten som gjorts i vinter har såtts i början av maj. Men tråkigt nog ser det ut som om fröerna har svårt att överleva i det väder vi haft senaste tiden. Har vi inte lite tur med vädret närmaste tiden får vi nog räkna med att vi behöver så om alla ytor igen, när det i så fall kan ske ha vi svårt att uppskatta.

Vallprojekt Lerjedalens GK ( 12/3)

Nu har vallprojektet gått in i en ny fas där vi har ändrat vilken vall vi primärt gör i mars. Vi har beslutat att göra vall nr 30 som är den vall som går på vänster sida av hål 13 och höger sida på hål 4 på 9-hålsbanan. Det finns kartor länkade här på hemsidan så att ni kan se vilka förändringar som planeras. Skälet till förändringen är att vi får rätt sorts kvalité på massor och rätt volym som matchar vallen på hål 13.

Har ni frågor el funderingar är ni välkomna att höra av er till mig, johan@lerjedalen.se.

Giltiga Tillstånd:

Länsstyrelsen 551-37412-2016,

Mark- och miljödomstolen Mål nr M 2936-17, 2017-08-16)

Marklov Göteborgs stad (BN 2017-002688, 2017-09-19)

Tillsynsmyndighet,

dvs. den myndighet som skall följa upp att tillståndet från länsstyrelsen följs, är Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen var ute på tillsyn på plats den 17/1 i arbetenas inledande fas.