Nyheter

Kallelse Höstmöte 2021 25/10 kl 18.00

Hej alla medlemmar

Här kommer kallelse och dagordning till vårt höstmöte den 25 oktober. Tyvärr är vi några dagar sena med detta utskick, men vi hoppas trots detta att punkten om kallelse till mötet blir godkänd av er alla.

Vi har också avvaktat myndigheternas restriktioner, men nu verkar det som om vi kan genomföra ett fysiskt möte igen. Men med stor försiktighet naturligtvis.

Kom gärna och mingla över en kopp kaffe en stund före mötet.

 

Välkomna önskar

Styrelsen

 

 

Kallelse  

Höstmöte 2021

Måndagen den 25 oktober   

Klockan 18.00 –    (Kaffe från 17.30) 

Klubbhuset

 

Styrelsens förslag till dagordning

 1. Höstmötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på föreskrivet sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2022.
 8. Behandling av styrelsens och röstberättigade medlemmars förslag och motioner, som inkommit till styrelsen senast den 27 september.
 9. Övriga frågor
 • Val av valberedning (kvar från vårmötet)
 1. Mötet avslutas

Handlingar till mötet kommer 1 vecka före mötet att läggas ut på vår hemsida (under medlemssidorna), samt i begränsad omfattning finnas i kansliet i pappersform.