Nyheter

Kallelse till Vårmöte 2020

Datum: Måndag den 30 mars 2020
Klockan: 18.00
Plats: Klubbhuset
Styrelsens förslag till dagordning för Vårmöte 2020

 • Vårmötet öppnas
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av föredragningslista
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
  protokollet
 • Behandling av styrelsens och röstberättigande medlemmars förslag och motioner som
  inkommit styrelsen tillhanda senast den 2 mars
 • Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2019
 • Årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för 2019
 • Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhets-
  och räkenskapsåret 2019
 • Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott för den tid revisionen avser
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Val av
  – klubbens ordförande för en tid av 1 år
  – tre ledamöter för en tid av 2 år
  – tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  – två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år
  – tre ledamöter i valberedningen för 1 år, av vilka en ska utses till ordförande
 • Övriga frågor (information och diskussion)
 • Vårmötet avslutas

Handlingar i begränsad upplaga till vårmötet kan avhämtas i klubbhuset från och med mån. den 23 mars. Kommer också att finnas från detta datum på hemsidan (under medlems-inloggning).

Kaffe o bulle serveras från 17.30