Nyheter

Kallelse Höstmöte 2019

Måndagen den 28 oktober Klockan 18.00 – (Kaffe från 17.30) i klubbhuset.

Styrelsens förslag till dagordning:
1. Höstmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet utlysts på föreskrivet sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för
verksamhets- och räkenskapsåret 2020.
8. Behandling av styrelsens och röstberättigade medlemmars förslag och
motioner, som inkommit till styrelsen senast den 30 september.
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas
Handlingar till mötet kommer 1 vecka före mötet att läggas ut på vår hemsida
(under medlemssidorna), samt i begränsad omfattning finnas i kansliet i pappersform.