Nyheter

Kallelse o Dagordning till Vårmöte 2019

Datum: Måndagen den 18 mars 2019
Klockan: 18.00
Plats: Klubbhuset

Styrelsens förslag till dagordning för Vårmöte 2019

 1. Vårmötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
  protokollet
 7. Behandling av styrelsens och röstberättigande medlemmars förslag och motioner som
  inkommit styrelsen tillhanda senast den 18 februari
 8. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2018
 9. Årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för 2018
 10. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhets-
  och räkenskapsåret 2018
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott för den tidrevisionen avser
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 13. Val av
  – klubbens ordförande för en tid av 1 år
  – tre ledamöter för en tid av 2 år
  – fyllnadsval för en ledamot för en tid av 1 år
  – tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  – två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år
  – tre ledamöter i valberedningen för 1 år, av vilka en ska utses till ordförande
 1. Övriga frågor (information och diskussion)
 2. Vårmötet avslutas

  Handlingar i begränsad upplaga till vårmötet kan avhämtas i klubbhuset från och med mån. den 11 mars. Kommer också att finnas från detta datum på hemsidan (under medlemsinloggning).