Nyheter

Kallelse till Lerjedalen Gks Höstmöte 2017

Datum: Måndagen den 23 oktober Klockan: 18.00 Plats: Klubbhuset
Styrelsens förslag till dagordning
1. Höstmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet utlysts på föreskrivet sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2018.
8. Behandling av styrelsens och röstberättigade medlemmars förslag och motioner, som inkommit till styrelsen senast den 25 september
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas
Handlingar finns i begränsad upplaga tillgängliga i klubbhuset från måndagen den 16 oktober. Finns också från detta datum under Medlemsinloggning på vår hemsida.
Efter mötet följer en informations- och frågestund.
Välkomna önskar
Lerjedalens styrelse